17XXX S Pinon Lane, 47.33 acres -- #47.33, Peeples Valley, AZ 86332...