17XXX S Pinon Lane, 18.68 acres -- #18.68, Peeples Valley, AZ 86332...